Üdvözöljük a

90%-os mértékű visszavonhatatlan állami készfizető kezességvállalás

honlapján!

-

90%-os mértékű visszavonhatatlan állami készfizető kezességvállalás

Szerző: Kereskai Péter | 2020. április 28.

1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozat


a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar  Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

1. A Kormány a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint
hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint
beruházásaik megvalósítása érdekében
a) egyetért az MFB Vis Maior Garanciaprogramjának elindításához 90%-os
mértékű visszavonhatatlan állami készfizető kezességvállalás biztosításával,
b) egyetért a Garantiqa Krízis Garanciaprogram elindításához 90%-os
mértékű visszavonhatatlan állami viszontgarancia biztosításával, valamint
c) támogatja a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) által állami
viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség 2020. december 31-én
fennálló állományának 1000 milliárd forint összegre történő emelését.

 

2. A Kormány úgy dönt, hogy az 1. pont a) alpontjában jelzett, az 1.
mellékletben meghatározott tartalmú garanciaprogram (e pont
alkalmazásában a továbbiakban: Garanciaprogram) keretében vállalt
garanciához a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi
XX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az állam visszavonhatatlan
készfizető kezességet vállal a Garanciaprogram keretében vállalt garancia
összegének 90%-áig.
Az e pont szerinti állami készfizető kezességvállalásért az MFB Magyar
Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fizetendő díj
mértéke a garancia összeg 90%-ára vetített 0,1%/év.
Felelős: pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 

3. A Kormány az 1. pont b) alpontja alapján felhívja a pénzügyminisztert,
hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
bevonásával - kezdeményezze a költségvetési törvény szabályaitól való
eltérést, valamint gondoskodjon a költségvetési viszontgarancia vállalásának
és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM
rendelet módosításáról, és tegye lehetővé
a) az 1. pont c) alpontjában meghatározott kereten felül a Garantiqa Krízis
Garanciaprogramra 500 milliárd forint kezességvállalási keretösszeg
biztosítását, azzal, hogy a Garantiqa Krízis Garanciaprogramban a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességi állománya 2020. december 31-én nem
haladhatja meg az 500 milliárd forintot,
b) a Garantiqa Krízis Garanciaprogramban a kis- és középvállalkozások és
nagyvállalatok ügyleteihez kapcsolódóan 2020. december 31. napjáig vállalt
készfizető kezességhez 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami
viszontgarancia biztosítását.
Felelős: pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 

4. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert,
hogy dolgozza ki a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében legfeljebb
90%-os mértékű kezességvállalásban részesülő nagyvállalatok részére az
1%-os mértékű kezességi díjtámogatás biztosításának szabályozási és
intézményi kereteit.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 

5. A Kormány a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében a Széchenyi
Kártya konstrukció termékeihez a készfizető kezességvállalás díjának 1%-át
kitevő támogatást biztosít.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 

6. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az intézményi
kezességi díjtámogatások finanszírozásához szükséges költségvetési források,
valamint a Széchenyi Kártya konstrukció termékeihez kapcsolódó kezességi
díjtámogatás kötelezettségvállalásai forrásának az éves költségvetési
törvényekben meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
terhére történő rendelkezésre állásáról a tárgyévi és tárgyévet követő évek
időszakában.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

 

7. A Kormány az 1. pont c) alpontja alapján felhívja a pénzügyminisztert,
hogy kezdeményezze a költségvetési törvénytől való eltérést, és tegye lehetővé
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. meglévő kezességvállalási keretének
felemelését 870 milliárd forintról 1000 milliárd forintra azzal, hogy a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességi állománya a 85%-os
költségvetési viszontgaranciával biztosított ügyletkörben 2020. december
31-én nem haladhatja meg az 1000 milliárd forintot.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 

8. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy intézkedjen a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
biztosított elektronikus ügyintézési szolgáltatások eléréséről a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. számára.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 

9. A kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről szóló
1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1778/2018. (XII. 21.)
Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a
mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének támogatása keretében
a) gondoskodjon az intézményi garanciarendszer addicionális
finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1783/2018.
(XII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt addicionalitási kritériumoknak
megfelelő, a hitelintézetek által 2019. január 1. és 2020. április 20. napja
között kibocsátott, legfeljebb tizenöt év futamidejű, éven túli beruházási és
fejlesztési, valamint a négy évet meghaladó, de legfeljebb tizenöt év
futamidejű forgóeszköz finanszírozási új hitelek és hitelkiváltások - ide nem
értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit - kölcsönösszegére,
azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi
díjakhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,4%-át kitevő mértékű
garanciadíj-támogatás biztosításáról, azzal, hogy a garanciadíj-támogatást
figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a
mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj
mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,9%-át,
b) gondoskodjon a hitelintézetek által 2020. április 21. napjától kibocsátott,
legfeljebb tizenöt év futamidejű éven túli beruházási és fejlesztési, valamint a
négy évet meghaladó, de legfeljebb tizenöt év futamidejű forgóeszköz
finanszírozási új hitelek és hitelkiváltások - ide nem értve a Széchenyi Kártya
Program egyes konstrukcióit - kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, a teljes
hitelösszeg legfeljebb 0,4%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás
biztosításáról azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os
mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és
középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem
haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,9%-át,
c) gondoskodjon a hitelintézetek által 2020. április 21. és 2020. december
31. napja között kibocsátott, legfeljebb 6 év futamidejű folyószámla-,
forgóeszköz-finanszírozási, beruházási célú, valamint egyéb ügyletkörbe
tartozó új hitelek és hitelkiváltások - ide nem értve a Széchenyi Kártya
Program egyes konstrukcióinak keretében, valamint a b) alpont alapján
támogatott ügyleteket - kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, a teljes
hitelösszeg legfeljebb 1%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás
biztosításáról azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 90%-os
mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és
középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem
haladhatja meg a teljes hitelösszeg 1%-át;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos”

 

10. Az 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a)
pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 5. Intézményi
kezességi díjtámogatások jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat
terhére vállalható tárgyéven túli kötelezettségek mértékét a 2021-2032.
évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 500 000 000
forint,
b) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 000 000 000
forint,
c) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 500 000 000
forint,
d) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 000 000 000
forint,
e) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2 500 000 000
forint,
f) a 2026-2032. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja
évente 2 000 000 000 forint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal”

 

1. melléklet az 1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz
Az MFB Vis Maior Garancia feltételei
Sorszám
Program megnevezése MFB Vis Maior Garancia
1. A kötelezett személye kis- és középvállalkozás,
valamint nagyvállalat
2. A vállalható állami kezesség,
viszontgarancia összege / mértéke
a garancia összegének 90%-a
3. Az állami kezesség-,
viszontgarancia-vállalással támogatott
hitelcél
forgóeszköz, beruházás
4. Futamidő 6 év
5. Keretösszeg 50 milliárd forint
6. Kezességvállalás (garancia) mértéke a hitel tőkeösszegének 90%-a
7. Hitelösszeg maximum 10 milliárd forint