Üdvözöljük a

Gyakorlati tudnivalók a tanulószerződésről és a gyakorlati képzés szabályairól

honlapján!

-

Gyakorlati tudnivalók a tanulószerződésről és a gyakorlati képzés szabályairól

2008. november 13.

Elkezdődött a 2008/2009-es tanév, ezért átfogó tájékoztatást nyújtunk a szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati képzésének feltételeiről, a tanulószerződés kötésével kapcsolatos tudnivalókról. 2008. január 1-től változott a szakképzési törvény, ezért különösen fontos áttekinteni a gyakorlati képzést érintő változásokat az általános tudnivalók mellett.

A tanulószerződés megkötésének módja, feltételei

A tanulószerződés a gazdálkodó szervezet és a tanuló (16. életévét betöltött, illetve max. 23 éves korú) közötti gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli szerződés. Érvényes tanulószerződés esetén a tanuló gyakorlati képzését a gazdálkodó szervezet, szakmai elméleti képzését pedig a szakképző iskola végzi a központi program, illetve a szakmai és vizsgakövetelmények alapján. A tanulószerződés rögzíti a gazdálkodó szervezet és a tanuló részére vonatkozó jogokat, kötelességeket. A tanulószerződést 5 példányban kell elkészíteni és aláírni (eredeti aláírás és bélyegző szükséges!), majd az illetékes megyei kamarával kell ellenjegyeztetni, mellyel egy időben a kamara a szerződéseket nyilvántartásba veszi. Ezt követően egy-egy példányt a beiskolázó szakképző iskolához és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Támogatási és Bevalláskezelési Igazgatóságához (volt Omai) is el kell juttatni. A tanulószerződés, mivel közvetlenül a tanuló és a gazdálkodó szervezet köti, csak általuk módosítható. A szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. A tanulószerződést a tanuló indoklás nélkül egyoldalúan bármikor felmondhatja, ám a gazdálkodó szervezet csak indokolt esetben, írásban indokolva kezdeményezheti a szerződés felmondását. A tanulószerződés megszüntetéséről a kamarát minden esetben írásban értesíteni kell!

A tanulói juttatásokról

A hatályos jogszabályok alapján – a 2008. január 1. után kötött tanulószerződések esetében – a tanulószerződés alapján kifizetendő havi legkisebb munkabér jellegű pénzbeli juttatás a szakképzési évfolyam első félévében a hónap első napján érvényes minimálbér 20 %-a. 2008. január 1-től 69.000 forint a minimálbér összege, ezért a tanulószerződés alapján a minimális pénzbeli juttatás havi bruttó összege 2008. január 1-től, illetve szeptember 1-től: 11. osztály I. félév 20,00 % = 13.800 forint. A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam második, illetve további féléveiben – a tanuló tanulmányi előmenetelének és szorgalmának figyelembevételével – emelni kell. Az emelés mértéke nincs meghatározva.
A korábban megkötött tanulószerződések az abban foglaltak szerint továbbra is érvényesek: javasolt a várható bérfeszültség elkerülése érdekében a két pénzbeli juttatási rendszer összehangolása az esetleges tanulói vándorlás megelőzése érdekében. A tanévben az első félév szeptember 1-től január 16-ig, a második félév január 17-től augusztus 31-ig tart. A minimálbér változását követni kell! Igazolatlan hiányzásra nem jár juttatás!

Új elemenként jelent meg a tanulók pénzbeli juttatásában, hogy a hiányszakmák esetén a havi legkisebb munkabér jellegű pénzbeli juttatás mértékét emelni kell. A 2007. szeptember 1-től megkezdett szakképzésre felmenő rendszerben a minimális pénzbeli juttatáson felül további 20 % pénzbeli juttatást kell fizetni a tanulónak. Az adóterhet nem viselő járandóság felső határa nem emelkedik.
Az elszámolható pénzbeli juttatás felső határa a minimálbér 50 %-a. A pénzbeli juttatást 29 % TB-járulék terheli a foglalkoztató oldaláról. A tanuló részéről mivel társadalombiztosítási szempontból ellátottnak minősül, a bruttó juttatásából levonandó az egészség- (7 %) és a nyugdíj-biztosítási járulék (8,5 %, melyből 8 % magánnyugdíjpénztár) összesen 15,5 %-os összege. Más levonás tanulószerződéssel foglalkoztatott diák pénzbeli juttatását nem érinti. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § (72) bekezdése értelmében a tanulószerződés alapján fizetett pénzbeli juttatás adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. A tanulószerződéssel foglalkoztatott szakiskolai tanulók 2004. május 1-től pályakezdőnek minősülnek, ezért kötelező a magánnyugdíj-pénztári beléptetésük.

A tanulóknak járó egyéb juttatások:
- kedvezményes étkeztetés: gyakorlati képzés napjain egyszeri meleg étkezés biztosítása, vagy az étkezési költségekhez természetbeni juttatás (pl. hideg vagy meleg étkezési jegy). A módosított 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet szerint: az Szht. mellékletének 1 d) pontja alapján a kedvezményes étkeztetés költsége, ideértve az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól szóló 4/20023. (II. 26.) OM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakat, havonta a gyakorlati képzési napok arányában számolható el. Saját konyha üzemeltetése esetén a költségek elszámolása a gyakorlati képzési napokra közvetlen önköltségen történik;
- tisztálkodási eszközök, egyéni védőfelszerelések;
- munkaruha, melynek kihordási ideje két év (de ennél rövidebb időnek kihordási ideje két év (de ennél rövidebb időben is megállapodhatnak), ezt követően a tanuló tulajdonába kerül;
- orvosi alkalmassági vizsgálat: foglalkozás-egészségügyi orvosi szolgálatnál, üzemorvosnál, ami nem azonos az iskolaorvosi vizsgálattal;
- útiköltség-térítés;
- tanuló javára kötendő felelősségbiztosítás (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 11. § (5) bekezdése alapján: „A szakképzésben résztvevő tanuló javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni.” Ez a tanuló által harmadik fél részére okozott kár esetén jelent biztosítást.
A képzéshez szükséges dokumentumok

A gyakorlati képzés szabályos folytatásához elengedhetetlen dokumentumokra van szükség:
- szakmai és vizsgáztatási követelmények;
- gyakorlati képzés központi programja;
- gyakorlati képzés helyi programja (a gyakorlati képző készítheti a központi program alapján, tartalmazza a képzés egész időszakára vonatkozó ütemtervet, képzési tervet);
- foglalkozási napló (a gyakorlati képző vezeti a központi program alapján, tartalmazza heti, esetleg havi bontásban az aktuális gyakorlati program szerinti állapotokat, az osztálynapló gyakorlati megfelelője);
- tanulói munkanapló (az iskola biztosítja a tanuló számára, aki magával hordja azt a gyakorlati képzőhelyére, vezetése a tanuló kötelessége, a gyakorlati képző legalább havonta hitelesíti, gyakorlati érdemjeggyel ellátja, az ellenőrző könyv gyakorlati megfelelője);
- munkavédelmi napló (a tanuló munkavédelmi oktatásának meglétét igazolja, melyet rendszeresen meg kell tartani).


Ezeken túl szükséges a tanuló jelenlétét naponta vezetni, hiányzásait nyilvántartani jelenléti íven.